MVKs vision:

"Målning av våtrum ska vara, och uppfattas som, en säker och väl beprövad teknik ur fuktsäkerhetssynpunkt. Målade våtrum ska utgöra ett välkänt och självklart alternativ på marknaden."

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, är ett samarbete mellan Sveriges Färg och Lim Företagare, SVEFF, och Måleriföretagen i Sverige med syftet att leverera högkvalitativa våtrumslösningar.

Om MVK

Måleribranschens våtrumskontroll, MVK, drivs av färgtillverkare i samarbete med branschorganisationerna Målariföretagen i Sverige och Sveff (Sveriges Färg och Lim Företagare).

MVK verkar för att företag som målar våtrum ska vara auktorisearde enligt MVK:s krav, vilket innebär attföretagets vårumsmålare ska ha genomgått av färgleverantören arrangerad särskild våtrumsutbildningmed godkänt resultat och därmed vara behöriga för detta arbete.  Dessutom ska arbetsledare i företaget genomgått en av MVK arrangerad 1-dagsutbildning i våtrumsentrepenad.

MVK verkar för att alla färgproducenternas våtrumssystem ska testas och godkännas enligt MVK:s regelverk. Branschreglerna är avstämda mot Boverkets föreskrifter och internationella normer för att säkerställa hög kvalitet på utförda våtrumsarbeten. Vidare innehåller branschreglerna allmänna anvisningar för målning av våtrum. Meddelade garantitider gäller endast för godkända våtrumssystem och om utförande skett enligt de utförandeanvisningar som nämnden tagit fram.

Krav på målningssystemet:

- Målningssystemen ska uppfylla alla krav i branschstandarden.

- Målningssystemen ska ackrediterat laoratorium.

Krav på måleriföretaget:

- Behöriga våtrumsmålare utför våtrumsarbete med godkända material och enligt branschstandardens utförandeanvisning.

-Genomför en egenkontroll enligt MVKs modell och överlämnar denna till kund.

-Minst en arbetsledare har genomgått 1-dagutbildning i våtrumsentrprenad anordnad av MVK.