Auktorisation

Med Måleribranschens regler för våtrum 2013 infördes krav på att entreprenörer/måleriföretag som utför godkänd våtrumsmålning ska vara auktoriserade och att målare som utför det praktiska arbetet ska var behöriga, d v s inneha våtrumskörkort . Redan före 2013 hade MVK krav på att endast godkända system ska användas vid målning av våtrum och dessa krav kvarstår.

Ansvarig ledning

Inom företaget ska det finnas minst en person med ansvarsbefattning, som har dokumenterad kompetens och erfarenhet av arbete med våtrumsmålning. Denne person ska ha gått av MVK arrangerad utbildning för arbetsledare samt kursen behörig våtrumsmålning. Se fliken Arbetsledarutbildning för våtrum

Behöriga våtrumsmålare

Företagets anställda som arbetar med våtrumsmålning ska ha genomgått utbildning i våtrumsmålning, enligt MVK:s utbildningsprogram, med godkänt resultat. Utbildningen sköts av företagen som levererar våtrumsfärg. 

Godkänd utbildning ska kunna styrkas med ett personligt utbildningsbevis (s k körkort). Detta gäller även eventuell inhyrd personal. Körkortet är endast giltigt vid arbete i ett MVK-auktoriserat företag. Giltighetstiden för körkortet är 10 år från utfärdandedatum.

Krav på användning av godkända målningssystem

De målningssystem som används ska vara godkända av MVK.  Se fliken Godkända system för en förteckning över MVK godkända våtrumssystem!  Leverantörens utförandeanvisningar ska följas av målaren/entreprenören.

Egenkontroll

Det auktoriserade företaget ska se till att målaren utför egenkontroll efter varje moment i våtrumsmålningen. För att styrka att detta gjorts ska en egenkontrollblankett fyllas i av den som utför målningsarbetet.

För detta ändamål har MVK tagit fram två blanketter ; ”Egenkontroll våtrumsarbete för enstaka uppdrag” och ”Egenkontroll våtrumsarbete för större entreprenader". Blanketterna finner du under fliken Dokument.

Det går också bra att använda andra blanketter under förutsättning att samtliga kontrollpunkter i MVK:s blankett finns med.

Efter avslutat arbete ska egenkontrollblanketten överlämnas till beställaren. Egenkontrollblanketten ska bevaras tillsammans med annan projektdokumentation.

Godkännande och kontroll

Godkännande av företag och våtrumsmålare görs av MVK. MVK har rätt att göra stickprovskontroller för att säkerställa att våtrumsmålning utförs enligt de krav som ställs på de auktoriserade företagen. Ett företag som i någon del inte uppfyller kraven, med överträdelser som inte kan anses ringa, kan fråntas en befintlig auktorisation.